TWRP for troika

twrp-installer-3.7.0_9-0-troika.zip19M 2022-10-06 09:49:06 UTC
twrp-3.7.0_9-0-troika.img43.4M 2022-10-06 09:49:05 UTC
twrp-installer-3.6.2_9-0-troika.zip18.4M 2022-06-04 05:29:17 UTC
twrp-3.6.2_9-0-troika.img42.9M 2022-06-04 05:29:16 UTC
twrp-installer-3.6.1_9-0-troika.zip18.4M 2022-03-07 08:49:12 UTC
twrp-3.6.1_9-0-troika.img42.9M 2022-03-07 08:49:10 UTC
twrp-installer-3.6.0_9-0-troika.zip18.5M 2021-11-23 06:13:29 UTC
twrp-3.6.0_9-0-troika.img43M 2021-11-23 06:13:28 UTC
twrp-installer-3.5.2_9-0-troika.zip18.5M 2021-04-05 09:45:01 UTC
twrp-3.5.2_9-0-troika.img42.8M 2021-04-05 09:44:59 UTC
twrp-installer-3.5.1_9-0-troika.zip18.5M 2021-03-14 03:47:56 UTC
twrp-3.5.1_9-0-troika.img42.8M 2021-03-14 03:47:54 UTC
twrp-installer-3.5.0_9-0-troika.zip16.9M 2020-12-27 08:05:24 UTC
twrp-3.5.0_9-0-troika.img41.3M 2020-12-27 08:05:22 UTC
twrp-installer-3.4.0-0-troika.zip16.9M 2020-08-09 20:35:29 UTC
twrp-3.4.0-0-troika.img41.3M 2020-08-09 20:35:26 UTC